Creative Finland -hankkeen tietosuojaseloste

Päivitetty 10.8.2018
 

1. Rekisterinpitäjä
Luovan talouden agentit ja managerit ry AGMA

Creative Finland -hanke
Mariankatu 8, 3. krs
00170 Helsinki
Y-tunnus 2355856-8

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kati Uusi-Rauva
Luovan talouden agentit ja managerit ry AGMA / Creative Finland -hanke
+358 40 865 8738
kati.uusirauva (a) agma.fi

 

3. Rekisterin nimi
Creative Finland ESR -hankkeen yhteystietorekisteri.

 

4. Rekisteröidyt
Rekisteröidyt ovat Creative Finland -koordinaatiohankkeen hanketoimijoita tai hankkeesta kiinnostuneita tahoja.

 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen);
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena;
- julkinen tehtävä koordinoida hankkeessa mukana olevien toimijoiden välistä viestintää.

Henkilötietoja voidaan käsitellä yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, toiminnan suunnittelussa, uutiskirjeiden lähettämisessä, tiedottamisessa ja tutkimusten ja analyysien tekemisessä. 
 

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa sekä luvat, suostumukset ja kiellot.

 

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä.
 

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, julkisista tietolähteistä, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu rekisteröidyn kanssa.

 

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehditaan henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 

EU:n tai ETA:n ulkopuolella toimivia palveluntarjoajia ovat Google ja Google Analytics (Googlen tietosuojakäytännöt tai ota käyttöön estotoiminto, jolla estät Google Analyticsiä keräämästä tietojasi), The Rocket Science Group LLC (MailChimp) ja Dropbox International Unlimited Company. Nämä noudattavat EU:n ja Yhdysvaltojen kauppaministeriön hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia Safe Harbor -periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.
 

9.  Tietojen suojaus ja säilytys
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

10. Tietojen käsittelyn kesto
Yhteystietorekisterissä tietoja säilytetään Creative Finland -hankkeen keston ajan. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

 

Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.
Uutiskirjeen tilaaja voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa jokaisessa uutiskirjesähköpostissa olevan linkin kautta.

 

11. Tietojen käsittelijät
Pääasiassa rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin taataan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Rekisterinpitäjä ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

13. Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

 

- Tarkastusoikeus: rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.
- Oikeus tietojen oikaisemiseen: rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

- Vastustamisoikeus: rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
- Suoramarkkinointikielto: rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
- Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntö käsitellään, jonka jälkeen joko tiedot poistetaan tai ilmoitetaan perusteltu syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
- Suostumuksen peruuttaminen: jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
- Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
- Valitusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rekisterinpitäjä rikkoo henkilötietoja käsitellessään voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

 

14. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli tietosuojaselostetta muutetaan, rekisterinpitäjä laittaa muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, näistä voidaan informoida myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuille asiasta ilmoituksen.