Tilastot ja luvut

Mistä puhutaan, kun puhutaan luovasta taloudesta? Kokosimme luovien alojen viimeisimmät luvut, kuten työllisyyden, liikevaihdon ja yritysten määrän. Sivulta löytyy myös linkit eri toimialatietoa ja tutkimustietoa jakavien tahojen lukuihin ja raportteihin.

Luova talous

Luovien alojen määrittely Suomessa pohjautuu useisiin kansainvälisiin malleihin. Käytetyimpien määritelmien mukaan meillä luoviin aloihin luetaan kymmenestä viiteentoista alaa aina taiteen ja kulttuurin ytimestä syntyvästä liiketoiminnasta luovuutta muilla toimialoilla hyödyntäviin tuotteisiin, palveluihin tai toimintamalleihin.

Luova talous on ilmiöiden, ansaintamallien ja arvoketjujen muodostama liiketoiminnan alue. Toimialakohtaisen tarkastelun lisäksi tärkeää on myös ekosysteemien ja arvoketjujen kasvun ja tuottavuuden mittaaminen. Talouden ja liiketoiminnan mallit tarvitsevat uudenlaista yritysten ryhmittelyä niiden taloudellisen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Ekosysteemikokonaisuuksien suorat ja välilliset vaikutukset ovat moniulotteinen kokonaisuus, jossa rahallisten hyötyjen lisäksi myös muiden vaikutusten arvioiminen on yhä tärkeämpää.

Luova talous on merkittävä osa Suomen taloutta ja työllisyyttä

Luovan talouden potentiaali Suomen kansantaloudelle ja viennille on suuri. Luovat alat ovat muutosvoimaltaan kokoaan suurempia ja ne ovat keskeisiä aineettoman arvon tuottajia myös muille toimialoille. Luovilla aloilla on merkittävä vaikutus muiden toimialojen kasvun vauhdittamiseen ja yritysten uudistumiseen.

Uusi tilannekuva luovan talouden ja tapahtuma-alan liiketoiminnasta

Luovaa osaamista pidetään kestävän kasvun merkittävänä lähteenä laajalti eri toimialoilla. Siksi myös tarve kehittää luovaa osaamista ja luovia aloja on tunnistettu niin yrityksissä kuin julkisellakin sektorilla. Järjestelmällistä tietoon perustuvaa kehittämistä on kuitenkin haastanut vaikeus määritellä ja tunnistaa luovat alat.

Kokonaiskuvan täsmentämiseksi Business Finland tilasi VTT:ltä selvityksen Tilannekuva luovien alojen ja tapahtuma-alan liiketoiminnasta. Siinä jäsennettiin liiketoimintaekosysteemien rakennetta sekä toimijoiden kytkeytymistä arvoverkostoissa.

VTT:n kesäkuussa 2023 laatiman tilannekuvan mukaan luovien alojen liikevaihto oli viime vuonna noin 14 miljardia euroa. Se syntyi pitkälti yli 130 000 pienyrityksen ja yksinyrittäjän verkostoissa. Raportti kuvaa luovan talouden kolmen liiketoimintaympäristön (monistettavat sisällöt, luovat palvelut ja tapahtuma-ala) nykytilannetta.

Raportti on luonut perustan uudenlaisen liiketoiminnan tilannekuvan muodostamiselle luovilla aloilla ja tapahtuma-alalla. VTT:n lähestymistapa pohjautuu Tilastokeskuksen datan hyödyntämiseen ja datalouhintaan Chat-GPT-sovelluksella. Uuden menetelmän ansioista on tunnistettu yrityksiä ja yritysverkostoja, joita toimialaluokitukset eivät olisi paljastaneet. Esimerkiksi matkailuala ja uudet teknologia-alustat linkittyvät vahvasti luovaan talouteen ja tapahtuma-alaan – tulevaisuudessa yhä vahvemmin.

Selvityksessä arvioidaan luovien alojen liikevaihdoksi vuonna 2022 noin 14 miljardia euroa, kun mukaan lasketaan noin 2,6 miljardin tapahtuma-ala. Tapahtuma-alan rinnalla suurimmiksi aloiksi osoittautuivat 3,6 miljardin peliala sekä siihen vahvasti kytkeytyvä 1,6 miljardin audiovisuaalinen ala.

Luovilla aloilla toimi viime vuonna yhteensä yli 130 000 yritystä, joista suurin osa oli yksinyrittäjiä. Valtaosa yrittäjistä ja yritysten työntekijöistä toimialalla osa-aikaisesti tai sivutoimisesti, mikä tuli ilmi selvityksessä aiempaa tarkemmin.

”Perinteisesti luovien alojen toimintaa on tarkasteltu yritysten toimialaluokitusten kautta. Me haravoimme lisäksi yritysten toimintaa kuvaavia avainsanoja niiden verkkosivulta uudella ChatGPT-tekoälytyökalulla. Näin pystyimme havaitsemaan luovan talouden sektoreiden välisiä yhteyksiä ja tunnistamaan sellaisiakin yrityksiä, joiden ilmoittama toimialaluokka ei vastaa täysin niiden toimintaa”, sanoo VTT:n erikoistutkija Mika Naumanen.

Työkaluja kasvuun – arvoketjut, ekosysteemit ja muutostrendit esille

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan nyt julkaistu selvitys mahdollistaa dataan perustuvan luovan talouden kehittämisen. Esimerkiksi liikevaihtoa ja työllisyyttä voidaan tarkastella yksittäistä toimialaa laajempana kokonaisuutena.

“Selvityksessä keskeisin uusi näkökulma on tarkastella kokonaisia arvoketjuja ja ekosysteemejä, eikä pelkästään luovan työn ydintä. Liiketoiminnan kannalta on tärkeää tunnistaa kokonaisuuksia, joissa kasvu ja kansainvälistyminen tapahtuu”, toteaa neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Selvityksessä tuli selkeästi esille esimerkiksi luovan talouden ja tapahtuma-alan yhteys matkailualaan sekä uusiin teknologia-alustoihin. Siinä tunnistettiin myös keskeiset muutostrendit, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa luovien alojen liiketoimintaan. Niitä ovat muun muassa tekoäly, alustaliiketoiminta, monikanavaisuus ja kestävyysajattelu.

Kasvun kannalta keskeisiä luovan talouden sektoreita ovat selvityksen mukaan monistettavat sisällöt, kuten audiovisuaalinen ala, musiikkiala ja peliala. Näillä aloilla liiketoimintaekosysteemit toimivat globaalisti ja digitaalisten alustojen omistajilla on vahva asema asiakastiedon hallinnoijina.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia avautuu yhdistelemällä monistettavia sisältöjä, kuten pelejä, musiikkia sekä virtuaali- ja reaalimaailmaa yhdistäviä metaverse-teknologioita. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää toimijoiden yhteistyön tukemista.

Tapahtuma-ala 15 prosentin kasvussa

Selvitys tehtiin vuonna 2022, jolloin tapahtuma-alan liikevaihto oli jo noussut pandemiavuosien kuopasta ja kasvanut 15 prosenttia vuodesta 2017. Selvityksessä arvioidaan, että suomalaisella tapahtuma-alalla on kilpailukykyiset mahdollisuudet asemoitua kärkijoukkoon kansainvälisten suurtapahtuminen järjestäjänä.

Avainluvut vuodelta 2022

Raportista on nähtävissä luovan talouden vuoden 2022 avainluvut sisältäen liikevaihdon, työllisyyden ja yritysten määrän. Raportissa tarkastellaan myös kolmea edellä mainittua liiketoimintaympäristöä, ja esitetään avainkysymyksiä sekä ehdotuksia jatkotoimiksi.

Lataa raportti
Lataa kuva
Lataa kuva
Lataa kuva
Lataa kuva

Luovan talouden lukuja

www.stat.fi Tilastokeskuksen kulttuuritilasto kuvaa tuotantoa, tarjontaa, taloutta, julkista tukea, työvoimaa, koulutusta, harrastusta ja kulutusta eri taiteen- ja kulttuurin aloilla. Tiedot kerätään eri lähteistä, ja ne julkaistaan neljä kertaa vuodessa.

Eurostat, Culture Statistics Culture statistics for the EU come from different Eurostat data collections. Culture statistics concern both social and economic aspects.

Compendium Euroopan maiden kulttuuripolitiikkaa koskevia tietoja ja tilastoja 

OECD, The Culture Fix. Creative People, Places and Industries.  oecd.org 

Creative Economy Outlook 2022

The Culture Fix: Creative People, Places and Industries. Data and analysis outlines international CCS trends in terms of employment, business development, cultural participation and funding, providing analysis of how these sectors contribute to economic growth and inclusion.

The OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Programme Papers present innovative ideas and practical examples on how to boost local development and job creation.

286 300

Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa.

286k

Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa.

286k

Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa.

286k

Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa.

286k

Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa.

286k

Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa.

286k

Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa. Luovalla taloudella on merkittävä rooli Suomen talouden tulevaisuudessa.

nuoli
nuoli
60 950

Työllisyys luovilla ja tapahtuma-aloilla vuonna 2022

Työllisyys luovilla ja tapahtuma-aloilla vuonna 2022

Työllisyys luovilla ja tapahtuma-aloilla vuonna 2022

131 300

Luovien alojen ja tapahtuma-alan yrityksiä vuonna 2022, joista yksinyrittäjiä 122 250

Luovien alojen ja tapahtuma-alan yrityksiä vuonna 2022, joista yksinyrittäjiä 122 250

Luovien alojen ja tapahtuma-alan yrityksiä vuonna 2022, joista yksinyrittäjiä 122 250

13,7 mrd€

Luovien alojen ja tapahtuma-alan liikevaihto vuonna 2022

Luovien alojen ja tapahtuma-alan liikevaihto vuonna 2022

Luovien alojen ja tapahtuma-alan liikevaihto vuonna 2022

julkaisut

Kuvittajat Ry
,
2023
Tilannekuva luovien alojen ja tapahtuma-alan liiketoiminnasta
Mika Naumanen, Sari Vainikainen, Katri Valkokari / VTT
Business Finland
,
2023
The Game Industry of Finland Report 2022
KooPee Hiltunen, Suvi Latva, J-P Kaleva, Elina Tyynelä and Liisa Sauri
Neogames
,
2023
The Networked Shift: A Creative Industries Foresight Study
Rachel Coldicutt OBE, Anna Williams, Dominique Barron
Policy & Evidence Centre
,
2023
Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi : Arviointimenetelmien jatkokehitystarpeet Suomessa
Sonja Kippo, Taru-Anneli Koivisto, Tomi Mäki-Opas, Kai Lehikoinen, Aku-Ville Lehtimäki, Piia Lavikainen, Minea Turtiainen, Janne Martikainen
Valtioneuvosto
,
2023
Kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutukset osaksi päätöksenteko- ja ohjausjärjestelmää
Antti Kivelä, Jouni Backman, Liisa Hyssälä, Johanna Vuolasto, Sari Virta, Laura Norppa
OKM
,
2023
Suomen Tekstiili & Muoti ry
,
2021
IPR University Center
,
2022

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
Koko raportti